Bearta um Maoin Intleachtúil

Tá Aonad um Maoin Intleachtúil na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta freagrach as beartas agus reachtaíocht na hÉireann maidir le maoin intleachtúil a léiríonn forbairtí i mbeartas agus i gcleachtas na maoine intleachtúla ar leibhéal intíre agus ar leibhéal AE agus i gcomhthéacs oibleagáidí idirnáisiúnta dá bhfuil Éire tiomanta trí chomhaontaithe idirnáisiúnta éagsúla.

Sonraítear i ráiteas straitéise is déanaí na Roinne, 2016-2019:

“Sa réimse um maoin intleachtúil, tabharfaimid aghaidh go gníomhach agus tabharfaimid freagairt ar dhúshláin úra i gcomhthéacs an mhargaidh dhigitigh, rud a thacóidh le nuálaíocht a neartú, lena n-áirítear ar lena n-áirítear fiontraíochta. Neartóimid ár gceart cuimsitheach reachtach maidir le cearta um maoin intleachtúil ar leibhéal intíre, AE agus ar an leibhéal idirnáisiúnta.”

Leanann agus leanfaidh Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann le bheith páirteach i dtoradh inmhianaithe a bhaint amach maidir le “córas forásach um Maoin Intleachtúil trína dtabharfar luach saothair do chruthaitheoirí, lena bhfreastalaítear ar riachtanais shochaíocha níos leithne agus lena spreagfar leibhéil níos mó nuálaíochta ag gnólachtaí”, trína gníomhaíochtaí laethúla. Féachfaidh an Oifig lena ról a imirt maidir le córas rialála nua-aimseartha agus freagrúil maidir le maoin intleachtúil a bhaint amach agus leanfaidh sí le comhairle a chur ar fáil maidir le cúrsaí beartais um maoin intleachtúil agus cuideoidh sé le reachtaíocht maidir le maoin intleachtúil a ullmhú (go sonrach i gcás go bhfuil tionchar ag an mbeartas agus ag an reachtaíocht ar ról an Rialaitheora nó go cruthaítear feidhmeanna don Rialaitheoir leo.)

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an Aonad Maoine Intleachtúla agus beartas um maoin Intleachtúil féach, le do thoil, ar shuíomh gréasáin na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Sonraí teagmhála maidir leis an Aonad Maoine Intleachtúla

Seoladh:

An tAonad Maoie Intleachtúla,

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 TD30.

Teil: 01-6312121

Facs: 01-6312561

Ríomhphost: ipu@dbei.gov.ie