Dearaí a Bhainistiú i ndiaidh iad a Chlárú

ATHNUACHAN (Rannóg 43)

Déantar dáta dlite athnuachana dearaidh a ríomh i gcónaí ó dháta an chlárúcháin agus beidh sé dlite gach cúig bliana ar feadh tréimhse 25 bliana ar a mhéad. Ní féidir íocaíocht athnuachan a dhéanamh tráth nach luaithe ná 6 mhí roimh éag cheart an dearaidh (i.e. dáta dlite na hathnuachana) nó tráth nach déanaí ná 6 mhí díreach i ndiaidh éag cheart an dearaidh.

Is iad seo a leanas na táillí athnuachana le haghaidh dearaí faoin Acht um Dhearthaí Tionscail, 2001:

Athnuachan - is é €50.00 an táille don 2ú tréimhse 5 bliana

Athnuachan - is é €70.00 an táille don 3ú tréimhse 5 bliana

Athnuachan - is é €80.00 an táille don 4ú tréimhse 5 bliana

Athnuachan - is é €100.00 an táille don 5ú tréimhse 5 bliana

I ndiaidh na huastréimhse 25 bliain, rachaidh an dearadh in éag.

Iarr athrú ar úinéireacht nó ar chlárú an teidil a thaifeadadh (Rannóg 41, Riail 32)

D’fhéadfadh athrú teacht ar úinéireacht dearaidh corruair, mar shampla, má dhíoltar gnó nó má ghlacann eagraíocht eile ceannas air. I gcásanna dá leithéid is féidir iarratas a dhéanamh chun an t-athrú úinéireachta nó leasa a thaifeadadh.

Maidir le hiarratas chun teideal aon duine a chlárú a thiocfaidh chun teidil trí shannadh chun iarratas dearaidh foilsithe nó dearaidh, nó chun sciar san iarratas nó sa dearadh sin, nó a thiocfaidh chun teidil de bhua morgáiste, ceadúnas nó ionstraim eile chun aon leas eile in iarratas nó i ndearadh dá leithéid, féadfaidh an sannóir, an morgáisteoir, an ceadúnóir nó an páirtí eile san ionstraim sin é a dhéanamh ar an modh forordaithe.

Murar úinéir dearaidh thú a thuilleadh, mar shampla, má dhíol tú é nó má shann tú cearta ann nó má tháinig tú chun teidil trí shannadh chun iarratas dearaidh foilsithe nó dearaidh, nó chun sciar san iarratas nó sa dearadh sin, nó má tháinig tú chun teidil de bhua morgáiste, ceadúnas nó ionstraim eile chun aon leas eile in iarratas nó dearadh dá leithéid, féadfaidh tusa nó an sannóir, an morgáisteoir, an ceadúnóir nó an páirtí eile san ionstraim iarratas a dhéanamh chun an t-athrú úinéireachta nó leasa a thaifeadadh.

Caithfidh cruthúnas ar theideal bheith leis an iarratas nó ceal cruthúnas dá leithéid is féidir leat cás a shonrú ina leagtar amach sonraí iomlána na bhfíricí ar a bhfuil an t-iarratas nó an t-éileamh bunaithe. Ní mór ráiteas cáis dá leithéid a dheimhniú le dearbhú reachtúil. Ní mór foirm um Shannadh Dearaidh a chomhlánú agus ní mór an táille fhorordaithe €50.00 a bheith leis don chéad dearadh agus €6.00 do gach dearadh breise ar an bhfoirm iarratais. Ní mór cóip bhunaidh nó cóip dheimhnithe de Ghníomhas an tSannacháin/Chomhaontaithe Aistrithe/Chomhaontaithe Ceadúnais/Leasa Slándála/Chumaisc ina bhfuil fianaise ar an athrú úinéireachta a chur isteach chun tacú leis an iarratas.

Iarratas ar athrú ar ainm nó ar sheoladh an úinéara a thaifeadadh (Rannóg 27)

Ní mór an méid seo a leanas a bheith luaite ar iarratas ar athrú ar ainm nó ar sheoladh an úinéara a thaifeadadh-

(a) Ainm agus seoladh an duine a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh aige nó aice

(b) Uimhir an Dearaidh agus

(c) Sonraí maidir leis an athrú a theastaíonn agus cóip doiciméad mar chruthúnas ar an athrú ainm. Ní mór do sin a bheith i mBéarla, agus mura bhfuil, ní mór do Ghníomhaire é a dheimhniú

Níl táille ar bith i gceist maidir le hathrú ar ainm/sheoladh úinéara a thaifeadadh.

Earráid chléireach a cheartú (Rannóg 37)

Ní mór an méid seo a leanas bheith le hiarratas chun earráid a cheartú ar iarratas ar Dhearadh:

(a) Ainm agus seoladh an duine a bhfuil an ceartú á lorg aige nó aice agus a leas sa dearadh

(b) Uimhir chlárúcháin an dearaidh;

(c) Sonraí beachta an cheartaithe a theastaíonn, agus

(d) Ráiteas maidir leis na cúiseanna lena dteastaíonn an ceartú

Níl táille ar bith i gceist maidir le hathrú seo a thaifeadadh.

Iarratas chun Dearadh a Aisghabháil (Rannóg 44, Riail 35)

Tá sé d’oibleagáid ar úinéirí dearaí táille athnuachana a íoc agus mura n-íocann siad í éagfaidh an dearadh. Beidh 12 mhí ag úinéir ón dáta ar ar éag ceart an dearaidh chun iarratas a dhéanamh ar aisghabháil, agus an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil -

(a) ainm agus seoladh an iarratasóra d’aisghabháil

(b) uimhir chlárúcháin an dearaidh

(c) ráiteas maidir le méid na táille athnuachana atá dlite agus an dáta faoinar cheart go mbeadh sí íoctha

(d) fianaise gur ghlac an t-úinéir cláraithe cúram réasúnta lena fheiceáil gur síneadh an tréimhse dá raibh ceart an dearaidh fós ann i gcomhréir le hAlt 43 den Phríomh-Acht.

An táille fhorordaithe €76.00 agus na táillí athnuachana amuigh.

Iarratas chun Ceart Dearaidh a Ghéilleadh (Rannóg 46, Riail 36)

Murar mian leis an úinéir a dhearadh nós a dearadh a úsáid a thuilleadh, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chun an dearadh a bhaint den chlár. Tugtar géilleadh air sin. Níl táille ar bith iníoctha maidir le hiarratas ar ghéilleadh.

Ba cheart go gcuimseofaí an méid seo a leanas in iarratas ar ghéilleadh:

(a) ainm agus seoladh an úinéara cláraithe

(b) uimhir chlárúcháin an dearaidh

(c) an aicme nó an táirge dá bhfuil an dearadh cláraithe arb é ábhar an fhógra um ghéilleadh

(d) deimhniú ón úinéir ina ndeimhnítear nach bhfuil bac air/uirthi le conradh nó le comhaontú nó socrú eile ceart an dearaidh a ghéilleadh

(e) soiléireacht ainm agus sheoladh gach duine a cuireadh isteach sa Chlár mar leas a bheith aige nó aici sa dearadh agus

(f) deimhniú gur tugadh fógra do gach duine atá ainmnithe maidir le rún an úinéara cláraithe ceart an dearaidh a ghéilleadh 3 mhí ar a laghad roimh dháta fhógra an Rialaitheora agus nár chuir duine ar bith acu i gcoinne an ghéillte.

Design Cancellation